Banana Smoothie

Serves: 1
Calories: 199
Kilojoules: 857