Blueberry Smoothie

Serves: 1
Calories: 177
Kilojoules: 743