Energy Smoothie

Serves: 1
Calories: 252
Kilojoules: 604