Fresh Prawn & Avocado Roll with Smoothie

Serves: 1
Calories: 505
Kilojoules: 2,121