Mango Smoothie

Serves: 1
Calories: 214
Kilojoules: 899