Pineapple Smoothie

Serves: 1
Calories: 188
Kilojoules: 789