Salmon on Toast – 470 Cal

Serves: 1
Calories: 470
Kilojoules: 1,973