Salmon on Toast

Serves: 1
Calories: 313
Kilojoules: 1,315