Smoked Salmon & Avocado Bagel

Serves: 1
Calories: 328
Kilojoules: 1,378