Smoked Salmon on Rye

Serves: 1
Calories: 405
Kilojoules: 1,701