Smoked Salmon Pasta – 428 Cal

Serves: 1
Calories: 428
Kilojoules: 1,796