Smoked Salmon Pasta – 570

Serves: 1
Calories: 570
Kilojoules: 2,394