Smoked Salmon Pizza

Serves: 1
Calories: 296
Kilojoules: 1,243