Spaghetti Pie

Serves: 1
Calories: 320
Kilojoules: 1,344