Strawberry Smoothie

Serves: 1
Calories: 136
Kilojoules: 571