Mango & Lime Smoothie with Raisin Toast

Serves: 1
Calories: 305
Kilojoules: 1,281