Smoked Salmon Pizza – 592

Serves: 1
Calories: 592
Kilojoules: 2,486